Uwagi

  Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz do VERTE – Biuro Tłumaczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie.  Administratorem Twoich danych osobowych jest VERTE – Biuro Tłumaczeń Agnieszka Waszkiewicz, z siedzibą główną przy ul. Żwirki i Wigury 7/3, 35-036 Rzeszów, NIP: 8132748573,. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.

  1) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora;
  2) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej w celu skorzystania z usług tłumaczeń.Przetwarzanie Twoje dane pozyskane w związku z intencją zawarcia umowy bądź wykonania już zawartej umowy będą przetwarzane w zakresie:

  1) Analizy możliwości zawarcia umowy;
  2) Wykonania umowy;
  3) W celu dochodzenia ew. roszczeń i obrony przed roszczeniami.

  Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 1) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 2). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową, w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora, a także realizacji umowy.

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1lit. a) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Administrator danych nie zamierza wykorzystywać Twoich danych do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 4).