Sprawozdania finansowe to dokumenty, które przedstawiają sytuację finansową danej firmy w określonym przedziale czasowym, zwykle dotyczącą rocznej działalności. Mogą zawierać informacje o przychodach, kosztach, zyskach i stratach, a także o kondycji finansowej firmy. W dzisiejszych czasach, gdy wiele firm prowadzi działalność na międzynarodowym poziomie, wykazanie przed zagranicznym inwestorem czy innym podmiotem swojej pozycji finansowej staje się niezbędne – co wiąże się z koniecznością postawienia na tłumaczenie sprawozdania finansowego na języki obce.

 

Czym jest sprawozdanie finansowe i z czego się składa?


Sprawozdanie finansowe to dokumentacja przedstawiająca sytuację finansową przedsiębiorstwa w danym okresie. Składa się z trzech głównych elementów: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Bilans to zestawienie aktywów (posiadanych środków trwałych, wierzytelności, zapasów) oraz pasywów (kapitał własny, zadłużenie, zobowiązania), czyli to, co przedsiębiorstwo posiada oraz co jest mu winne.

Rachunek zysków i strat przedstawia zyski i straty przedsiębiorstwa za dany okres. Informacja dodatkowa zawiera dodatkowe informacje o sytuacji finansowej, m.in. o stanie rezerw, o wartości aktywów niematerialnych i prawach wynikających z nich. Sprawozdanie finansowe jest podstawowym narzędziem dla inwestorów, kredytodawców i innych zainteresowanych wiedzą o sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

 

Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań finansowych?


Obowiązek składania sprawozdań finansowych firmy dotyczy w Polsce przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek kapitałowych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz wielkości przedsiębiorstwa, obowiązek ten może dotyczyć także innych podmiotów, takich jak jednostki budżetowe czy stowarzyszenia.

Przedsiębiorcy indywidualni zazwyczaj składają jedynie roczne zeznanie podatkowe, natomiast spółki kapitałowe muszą składać w urzędzie skarbowym roczne sprawozdania finansowe oraz miesięczne deklaracje podatku VAT. Sprawozdania finansowe zawierają m.in. informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wynikach finansowych, zobowiązaniach oraz aktywach.

Wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych ma na celu zwiększenie przejrzystości działalności gospodarczej oraz zapewnienie korzystnej sytuacji dla przedsiębiorców, którzy będą mieli większe możliwości uzyskiwania kredytów oraz inwestycji.

 

Skontaktuj się z Nami
 

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie sprawozdania finansowego?


Tłumaczenie sprawozdań finansowych jest potrzebne w przypadku, gdy firma działa na rynkach zagranicznych lub ma zagranicznych inwestorów. W takim przypadku sprawozdania finansowe powinny być dostarczone w języku, którym operuje dany inwestor czy też partner. Tłumaczenie sprawozdania finansowego może być również wymagane przez organy urzędowe, w ramach kontroli podatkowych lub audytorów zewnętrznych.

Warto pamiętać, że tłumaczenie sprawozdania finansowego na potrzeby urzędów czy firm realizowane jest jako tłumaczenia przysięgłe dokumentów – gdyż tylko takie jest uznawane przez urzędy w innym kraju, a ponadto fachowe tłumaczenie zapewnia jasną i precyzyjną komunikacji między przedsiębiorstwami a inwestorami lub organami kontrolnymi. Tłumaczenie sprawozdania finansowego powinno być zlecone do profesjonalnego biura tłumaczeń, która potrafi zagwarantować, że tłumaczenie jest dokładne i wykonane zgodnie ze znajomością odpowiedniej terminologii. Precyzja i znajomość specyficznej terminologii gwarantuje, że sprawozdania finansowe będą zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron, a ryzyko nieporozumień i błędów zostanie zminimalizowane.

 

Tłumaczenie sprawozdania finansowego na angielski


Tłumaczenie sprawozdania finansowego na angielski to proces przekładania dokumentów dotyczących stanu finansowego i wyników działalności firmy na potrzeby międzynarodowej wymiany handlowej lub inwestycji zagranicznych. Dlatego tłumaczenie takiego sprawozdania wymaga nie tylko znajomości specjalistycznego słownictwa z dziedziny rachunkowości i finansów, ale także znajomości przepisów i standardów rachunkowości obowiązujących w kraju, w którym prowadzona jest działalność firmy.

Dlatego nasi tłumacze specjalizujący się w tłumaczeniu sprawozdań finansowych z języka angielskiego, jak również innych języków obcych posiadają wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w przekładaniu tego typu dokumentów. Co gwarantuje, że tak przetłumaczona dokumentacja będzie zgodna z oryginałem, tak aby zapewnić klarowność i przejrzystość informacji dla inwestorów oraz organów regulujących.

 

Tłumaczenie sprawozdań finansowych


Nasi tłumacze to specjaliści z różnych branż, dziedzin i tematów. Pracują z dokumentami technicznymi, finansowymi, medycznymi oraz naukowymi. Wymaga to nie tylko znajomości języków obcych, ale również wiedzy z zakresu terminologii specjalistycznej i kontekstu, w którym dany tekst powstał. Tłumaczenie sprawozdań finansowych należące do działu tłumaczeń ekonomicznych wymaga precyzji i dokładności, tak aby jasno i rzetelnie oddać stan firmy w języku docelowym.

Oprócz tłumaczeń wykonujemy również usługi edytorskie, tak aby dopracować przetłumaczony tekst pod kątem stylistycznym i gramatycznym. A jeśli zachodzi taka potrzeba, świadczymy również usługi graficzne, w kwestii przygotowania schematów i tabel – tak oby tłumaczenie było wierną kopią także pod kątem wizualnym – przekazanego nam oryginału.

Zapraszamy do skorzystania z usługi tłumaczeń sprawozdań finansowych stacjonarnie w naszym biurze w Rzeszowie lub poprzez złożenie zlecenia online.

 

Złożenie zlecenia
 

tłumaczenie sprawozdania finansowego